Условия за ползване

1. Валидност и действие

1.1. Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат отношенията между клиентите (“Потребител или юридическо лице”) и „АЙСОКС“ ООД („Доставчик) във връзка с продажбата и доставката на продукти (“стоки”) чрез онлайн магазина ISOCKS.BG („е-магазин”).

1.2. Доставчик на услугите в уебсайта е „АЙСОКС“ ООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК 206329111 и седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дървеница, бул. “Климент Охридски” 3А, вх. Б, ет. 5, ап. 19, email: [email protected]

Потребител е физическо лице, което използва за собствени нужди, дадени стоки или услуги. Юридическо лице е клиент поискал издаване на фактура на юридическо лице.

1.3. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Клиентите и Доставчика. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Клиента с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за защита на лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от ОУ.

1.4. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани клиенти. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.

1.5. Доставчикът си запазва правото по всяко време да прави промени в ОУ. Клиентът се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ. Клиентът има право да се откаже от услугите и да не използва уебсайта, ако не е съгласен с промените в новите редакции на ОУ.

2. Характеристика на продуктите и услугите

2.1. Доставчикът предоставя, а клиентите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на клиентите на техен риск и отговорност. Клиентът носи отговорност за избора на всяка стока и за съответствието ѝ с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през е-магазина стока.

3. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.

3.1. Клиентът може да поръчва стоки от каталога в е-магазина с кликване върху бутона до изображението на избраната стока, следвайки указанията в уебсайта за завършване на поръчка.

3.2. Преди да изпрати поръчка, Клиентът има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

3.3. С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и начина на плащане, чрез бутона „Изпрати поръчката” и след получаването на потвърждение от Доставчика, поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

4. Цени и плащане

4.1. Цените на стоките/услугите, предлагани в е-магазина са в български лева (BGN) или в друга, обявена на платформата валута, с включен в тях ДДС, като АЙСОКС си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по всяко време. Представените в уебсайта цени на продуктите са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

4.2. Цените на стоките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта, когато става дума за планирана промоционална кампания, или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Доставчика.

4.3. Дължимата от Клиентa сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.

4.4. Клиентът може да избира един от следните начини на плащане: онлайн плащане с дебитна или кредитна карта или чрез наложен платеж. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

5. Регистрация

5.1. За успешна регистрация, Клиентът трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С натискането на бутона „Регистрация”, Клиентът декларира, че е запознат с настоящите ОУ и ги приема безусловно, както и че притежава провоспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в уебсайта.

6. Права и задължения на страните

6.1. Клиентът се задължава:

6.1.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законоосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

6.1.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Доставчика, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта.

6.1.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

6.1.4. Да се информира за промени в уебсайта, е-магазина, услугите и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени. Клиентът ще се счита обвързан с последната актуална версия на настоящите ОУ от датата на влизането им в сила, посочена в тях. В случай на несъгласие с нова версия на ОУ, Клиентът може да се откаже да използва услугите и/или на уебсайта на Доставчика чрез писмено уведомление.

6.2. Забранено е заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

6.2. Клиентът има право:

6.2.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

6.2.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.

6.2.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил. Последното следва да е придружено от писмено уведомление чрез попълване на контактната форма на страница Форма за връщане, или чрез имейл известие до [email protected].

6.2.4. Да избере свободно дали да заплати закупените стоки авансово или при доставката им, като дава своето безусловно съгласие Доставчикът да приема авансово плащане за всички закупени онлайн стоки, за които е избран начин на плащане, различен от наложен платеж.

6.2.5. Да върне закупена стока/и при условията в Раздел 7.

6.3. Доставчикът има право:

6.3.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до Клиентите и без да носи отговорност за това.

6.3.2. Да блокира достъпа на Клиент до уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Клиентът или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

6.3.3. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.

6.3.4. Доставчикът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.

6.3.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на стоките/услугите в уебсайта, респективно в е-магазина като не дължи предварително  уведомление на Клиентите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.  Клиентът се осведомява за промените съгласно т.17.4. Всички промени, свързани с използването на е-магазина и в клаузите на ОУ ще се публикуват от Доставчика в уебсайта.

6.4. Всички права, които не са изрично предоставени на Клиента и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика.

6.5. Доставчикът се задължава:

6.5.1. Да достави на Клиента закупените стоки, съгласно поръчката, направена в е-магазина чрез избрани от Доставчика куриерски фирми. Доставчикът не носи отговорност за верността, точността, пълнотата и актуалността на посочените от Клиента данни за адрес на доставка.

6.5.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Клиента стока в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Доставчикът е получил върнатата от Потребителя стока.

7. Право на отказ и връщане на закупена стока

7.1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

7.2. Не подлежат на връщане стоки, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП.

7.3. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Доставчика от страна на Потребителя в рамките на 14 календарни дни, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

7.4. След като е упражнил правото си по предходната точкаПотребителят е длъжен да върне на Доставчика стоката в 7-дневен срок, считано от датата, на която Доставчикът е уведомен за отказа, съгласно т. 7.3.

7.5 Куриерските разходи по връщането или замяната се поемат от клиента, освен ако не е налице грешка при обработка на поръчката от наша страна или производствен дефект.

7.6. Върнатите стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:

7.6.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).

7.6.2. Да не са употребявани, прани, гладени, изцапани или скъсани.

7.6.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи като касова бележка или фактура.

7.7. Потребителят се съгласява, Доставчикът да му възстанови по банков път стойността на отказаните стоки в 14-дневен срок, считано от датата, на която е получил върнатите от Потребителя стоки.

7.7.1. Възстановяване на сума при плащане с наложен платеж. Сумата се получава по банкова сметка посочена от потребителя във формата за връщане. Сумата се възстановява в рамките на до 14 (четиринадесет) работни дни след обратното приемане на поръчаните стоки от Доставчика.

7.7.2.Възстановяване на сума по банков път. Ако Потребителят е заплатил с банкова карта през виртуалния ни ПОС терминал, сумите се възстановяват по сметката на съответната карта до 14 (четиринадесет) работни дни след получаване на върната стока по съответната поръчка.

8. Отговорност

8.1. Доставчикът не носи отговорност за:

8.1.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през уебсайта;

8.1.2. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

8.2. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.

8.3. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Доставчика в Република България и могат да бъдат удължени при необходимост.

8.4. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките и услугите или съдържанието или надеждността на уебсайта, Клиентът не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Клиентът продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Клиента.

9. Защита на личните данни

9.1. Защитата на личните данни е наш приоритет. АЙСОКС предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност АЙСОКС изпраща данните само на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя. С регистрацията или формата за покупка потребителите се съгласяват, че АЙСОКС има право да обработва личните им данни.

9.2. С използването на уебсайта и приемането на настоящите ОУ, Клиентът изразява съгласието си за обработване на личните му данни, в съотвествие с публикуваната в уебсайта Политика за личните данни.

9.3. Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим твоите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Ние използваме предоставените лични данни единствено ако това е абсолютно необходимо и ако същите се предоставят от теб доброволно, например за обработка на поръчки и издаване на фактури, за отговор на запитвания, за да бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на бюлетини по електронна поща).

9.4. Ние не предаваме лични данни на дъщерни дружества и търговски партньори, или на трети лица без твоето изрично съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма. Когато посещаваш ISOCKS.bg, автоматично се записват и анализират данни за твоята сесия като например: IP адрес, предоставен от твоя интернет доставчик, информация за вида на браузъра, който използваш, източникът на трафик, датата и часа на посещението и други. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за теб, с цел да подобрим съдържанието и да направиим твоето преживяване в ISOCKS.BG още по-интересно и удобно.

10. Интелектуална собственост

Уебсайтът ISOCKS.BG съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на Клиентите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

11. Промоции и кодове за отстъпка

Всички кодове за отстъпка, предоставени от АЙСОКС, са неприложими за артикули, които са в текуща промоция.

12. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

12.1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

12.2. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

13. Приложимо право

За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.